Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Εφαρμογή Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)
Ο Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ ή GDPR) τέθηκε σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018 και καταργεί την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ, συμβάλλοντας στη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας δεδομένων.
Η Διοίκηση του καταλύματος Simi Luxury Suites, έχοντας ως στόχο τη μέγιστη προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, έχει αναγάγει την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητα.
Η Διοίκηση του καταλύματος μας, σας ενημερώνει ότι:
  • Αναγάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητα της επιχείρησής μας.
  • Εφαρμόζουμε πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για νόμιμους και σαφείς σκοπούς.
  • Διαχειριζόμαστε όλες τις πληροφορίες σας ως εμπιστευτικές και εφαρμόζουμε κάθε απαραίτητο τεχνικό και οργανωτικό μέσο για την προστασία σας.
  • Δε γνωστοποιούμε και δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό μας το ορίσει νομικά κάποια αρμόδια αρχή.
  • Τηρούμε στο έπακρο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από αυτήν, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.
1. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;
Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που επιλέγετε να σας παρέχουμε. Ειδικότερα, στα πλαίσια εκπλήρωσης της μεταξύ μας σύμβασης για την κράτηση και την μίσθωση δωματίου, συλλέγουμε από εσάς, με την συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας ή με την επικοινωνία που θα έχετε με κάποιο στέλεχος του καταλύματος μας τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, όπως ενδεικτικά: α) τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τον ΑΔΤ, το ΑΦΜ ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης), β) τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό φαξ) και γ) τις πληροφορίες πιστωτικών ή χρεωστικών ή άλλων καρτών χρέωσης (π.χ. όνομα κατόχου κάρτας, αριθμό κάρτας, διεύθυνση χρέωσης, ημερομηνία λήξης), εφόσον φυσικά επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής της εξόφληση με κάρτα. Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε μεταξύ μας σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ή έως το πέρας της εκάστοτε ισχύουσας προθεσμίας παραγραφής των αξιώσεων που ενδέχεται να γεννηθούν από τη μεταξύ μας σύμβαση.

2. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας χορηγήσατε για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε, να εκδίδουμε το λογαριασμό σας και καθώς και για να διαχειριστούμε, να παρέχουμε, να προσαρμόζουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Εκτός των ανωτέρω σκοπών, η Εταιρεία μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα και για τους ακόλουθους σκοπούς, που κρίνονται απαραίτητοι για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης: α) για να σας ειδοποιούμε για σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις ήδη παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες μας και να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, τηλεφώνου ή άλλων μέσων, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στα πλαίσια εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, όπως ενδεικτικά για απαντήσεις σε ερωτήσεις ή παράπονά σας επί των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, β) για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, καθώς και για σκοπούς εκτέλεσης και συμμόρφωσής μας με δικαστικές αποφάσεις ή διατάξεις του νόμου, οδηγιών, κανονισμών, εγκυκλίων.

3. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Για να διευκολύνουμε την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών μας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε, αποκαλύψουμε, παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ή να τα μοιραστούμε με τρίτους, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, τρίτοι μπορεί να είναι: α) οποιοσδήποτε τρίτος που παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή ικανοποίησης αιτημάτων πελατών και αποκλειστικά στα πλαίσια της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών, β) συνεργάτες που παρέχουν στην εταιρεία μας χώρους αποθήκευσης δεδομένων (data center) ή διακομιστές (servers) ή προϊόντα λογισμικού (software) αποκλειστικά στα πλαίσια της εκπλήρωσης των συγκεκριμένων παροχών, γ) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποκλειστικά στα πλαίσια της εκκαθάρισης των μεταξύ μας οικονομικών συναλλαγών που θα προκύψουν από τη συμβατική μας σχέση, δ) δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, ε) ασφαλιστικές εταιρείες, στ) δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας ή βαθμού, εφόσον τούτο απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση, κανονισμό, οδηγία, εντολή, γνωμάτευση, εγκύκλιο κλπ, ζ) ελεγκτές, λογιστές, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλοι οικονομικοί ή επαγγελματικοί σύμβουλοι.

4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Ως Υποκείμενο Δεδομένων έχετε, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα ακόλουθα δικαιώματα:
i. Δικαίωμα πρόσβασης: Ως πελάτες μας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ii. Δικαίωμα διόρθωσης: Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους.

iii. Δικαίωμα διαγραφής: Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα, (γ) επιβάλλεται από το νόμο.

iv. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την Εταιρεία μας σε άλλη, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

v. Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία: Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν ανάκληση της συναίνεσής σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, εφόσον η συναίνεσή σας είναι απαραίτητη για τη συνέχισή της.

vi. Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική Αρχή: Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ή τον τόπο εργασίας του ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Με εκτίμηση,
Simi Luxury Suites